Hoppa till sidans innehåll

Handlingsplan för att motverka mobbing, kränkning, diskriminering, trakasserier och övergrepp


Handlingsplan för att motverka mobbing, kränkning, diskriminering, trakasserier och övergrepp

 

Förord

AKV accepterar inte att någon blir utsatt för vare sig diskriminering, mobbing, kränkningar, trakasserier, näthat, hot eller övergrepp. Övergrepp och trakasserier är inte en del av vår kultur och det ska heller inte bli det. AKV skall vara en alpinklubb där barn, ungdomar, vuxna och föräldrar känna sig trygga att idrotta, där ingen bli kränkt eller känna sig utanför.

 

 Syfte med handlingsplanen

 Handlingsplanen syftar till att AKV skall erbjuda idrott för alla, fri från mobbing, kränkning, övergrepp, trakasserier och diskriminering. Syftet är att öka medvetenheten och skapa en trygg miljö för alla. Handlingsplanen skall vara ett verktyg om något händer.

 

 Föreningens mål

 • Att styrelsen och alla ledare vet vad de skall göra om något händer.
 • Att styrelsen och alla ledare vet vad diskriminering, mobbing, kränkningar, trakasserier och övergrepp är för något.
 • Att styrelsen och alla ledare är införstådda med handlingsplan och förväntas agera utifrån denna.
 • Att aktiva barn och vuxna vet vad diskriminering, mobbing, kränkningar, trakasserier och övergrepp är och vet vart man ska vända sig.

 

Ansvarig för handlingsplan

AKV styrelse är ansvariga för arbetet med handlingsplanen.

 

 Förankring av handlingsplan och håller den levande år efter år

 • Styrelsen har handlingsplan som stående punkt under styrelsemötena, särskilt för att bedöma behov av revidering.
 • Handlingsplanen förmedlas till ledare, föräldrar, klubbmedlemmar och barn/ungdomar via aktiviteter, möten och på hemsidan.
 • Handlingsplan är en stående beslutspunkt, angående eventuell revidering, på årsmöte och avrapportera i årsberättelse.

 

Uppföljning handlingsplan

Styrelsen, som ansvarig för handlingsplanen, skall till årsmöte inkomma med en redogörelse för vilka aktiviteter som skett under året kopplat till handlingsplanen samt vid behov förlägga årsmötet en reviderad handlingsplan för beslut. Exempel på sådana aktiviteter är enkäter, föreläsningar, diskussioner och liknande.

 

 

 

 

 

 

Definitioner

 

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Det är dock inte diskriminering eller trakasserier, men kan vara mobbing. Kränkande behandling kan ske vid ett tillfälle eller upprepade gånger under en längre tid.

 

Mobbing

Mobbing är upprepade negativa handlingar mot en person. Mobbing kan vara fysisk med exempelvis slag och knuffar, mobbing kan också vara psykisk eller verbala elakheter, miner, ord och utfrysning med mera. Mobbing finns inte som brottsrubricering i svensk lagstiftning, men de handlingar som kan ingå i begreppet är ofta brottsliga.

 

Diskriminering

Diskriminering är när en person eller grupp av person gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på grund av sådana egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland valda eller grundläggande för den kulturella identiteten. Sådana egenskaper kan vara till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning, klädstil, ålder, hudfärg, inkomst, kroppsbyggnad, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt. Att göra åtskillnad på personer baserat på deras meriter, deras kompetens eller andra personliga kvalitativa egenskaper anse inte vara diskriminering. En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon 3 missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kräkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

 

Trakasserier

Trakasserier är när en person förföljs eller blir illa omtalad för att den har en viss religion, kommer från ett visst land, är flicka/pojke, har ett funktionshinder, en viss sexuell läggning, ålder, eller bryter mot förväntningar hur en tjej eller kille ska förväntas uppföra sig. Trakasserier bygger på de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier är ibland oavsiktliga och har sin grund i tanklöshet, men är andra gånger avsedd att såra, trycka med eller förnedra. En person kan välkomna ett och samma beteende från en individ men inte från annan. Det kan till exempel ha göra med vilken relation personerna i fråga har till varandra.

 

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om till exempel oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annans persons kropp ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat, uppträdande eller yttrande som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning. Sexuella trakasserier är när någon utsätts för ovälkommen handling med anspelning på sex. När sexuella trakasserier förekommer drabbar det ofta någon som står i en beroendeställning till en annan individ, till exempel tränare eller en ledare. Det kan också gälla barn/ungdomar som utsätter andra barn/ungdomar.

 

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot den utsatta personens vilja. Sexuella övergrepp är 4 namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Barn under 15 år får inte utsättas för några sexuella handlingar av någon äldre tonåring eller vuxen. Detta är enligt lag straffbart och brottsrubriceringen handlar om allt från grov våldtäkt mot barn till sexuellt ofredande. Detta gäller även om ett barn skulle säga att man vill eller på annat sätt visa att man är med på vad som händer. Det ligger alltid i den vuxnes ansvar att följa lagen.

 

Barn som far illa

Barn kan fara illa på olika sätt, både känslomässigt och kroppsligt. Det kan gälla allt från att de utsätts för eller ser våld eller sexuella övergrepp, till att de inte får mat och rena kläder. Vuxna ansvarar för barn och ska se till att de växer upp tryggt och säkert. Vuxna behöver göra något om barn far illa. Ibland behöver kommunens socialtjänst kopplas in.

 

Aktiviteter för förenings förebyggande arbete

Styrelsen, men även övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas. Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och vara en förebild för sina ungdomar.

 

Styrelsen och Tränare

 • Ska årligen lämna ett utdrag från belastningsregistret visas upp.

Länk till blankett: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-medbarn/

 • Informera alla nya i styrelsen om värdegrund, handlingsplan och de regler som finns.
 • Styrelsen ska gå igenom värdegrunden, handlingsplanen och de regler som finns en gång varje år för att se om de behöver uppdateras.
 • Genomföra aktiviteter för att stärka gemenskapen inom föreningen och inom barn/ungdomsgrupper.
 • Kontinuerlig uppföljning vid möten
 • Informera föräldrar och barn om värdegrunden, handlingsplan och de regler som finns i samband med säsongsstart / möten.

 

Vem kan man vända sig till?

 

Alla har ett ansvar att agera om någon upptäcker/uppmärksammas på/utsätts för något eller blir upplyst om att något avvikande har hänt ska:

 • Är det något pågående ska hen gå mellan och avbryta, alternativt gå och hämta annan lämplig person som kan hjälpa.
 • Ansvara för att omgående informera antingen en ledare eller ordförande i enlighet med handlingsplanen.
 • Skriv ned allt om det inträffade: datum, klockslag, vad som hände och eventuellt vittne.

 

 

 

 

Beteendet uppmärksammas

Samtal med enskild. Utförs av ordförande eller annan i styrelsen som informerar om klubbens värderingar och hur händelsen kommer att hanteras.

 

 

Uppföljning

Samtal med den som varit utsatt för att kontrollera att en förändring skett. Utförs av ordförande eller annan i styrelsen som informerar om hur händelsen kommer att hanteras.

 

Beteende varnas

Varning om ingen förändring sker. Kontakta andra berörda. Utförs av ordförande eller annan i styrelsen. Skydda den utsatte När mobbing eller andra kränkningar upptäcks är det oerhört viktigt att den som blir utsatt skyddas. Därför ska man vara försiktig och väl förberedd i kontakten med den utsatte. Samtalet ska vara enskilt och det är viktigt att ingen annan i gruppen uppmärksammar att detta samtal pågår. Den utsatta ska förstå att det inte är hens fel och att man gör allt för att så snabbt som möjligt får stopp på situationen. Det är också viktigt att den utsatta känner sig trygg att fortsätta att gå till föreningen.

 

 

 

Sekretess

För att skydda barn, ungdomar och vuxna så gäller sekretess på alla känsliga uppgifter som kommer fram. Sekretessen finns för att skydda personen och motverka skvaller och onödigt prat. Om en är osäker på vad en får säga så tänk ”Vem behöver veta det jag vet för att den ska kunna utföra sitt arbete”. Var därför försiktig när du talar om någon i till exempel personalrum och på andra platser där obehöriga kan höra vad som sägs.

 

Utifrån en bedömning av de uppgifter som inkommit ska följande övervägas:

- Ska föräldrar kontaktas?

- Behöver den utsatta omedelbart stöd och/eller vård?

- Kan händelsen vara av brottslig karaktär och därför polisanmälas?

- Behöver kontakt tas med socialtjänsten?

- Ska den utpekade förövaren, om det är en ledare i föreningen, beläggas med time-out från barn- och ungdomsverksamheten tills frågan är utredd?

- Överväg vilken information som ska lämnas ut till vilka och på vilket sätt den ska lämnas ut.

 

Kontakta

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om att ett barn far illa eller blivit utsatt för övergrepp?

Kontaktuppgifter

Jonas Dahlén    0706561943    mail: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

Anmälningsplikt Av 14 kap. 1§ andra stycket i Socialtjänstlagen (2001:435) framgår att ”var och en som får kännedom om något som kan innebär att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”. Bestämmelsen innebär att alla (var och en) får kännedom om något som kan innebär att socialnämnden behöver ingripa till ett barn skydd bör anmäla detta till nämnden. Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om det tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från socialnämnden. Där är därefter socialnämndens ansvara att undersöka vilken grund som kan finnas för uppgiften samt utreda det eventuella behovet av åtgärder.

 

 

 

 

 

 

AKV tar råd och stöd från andra organisationer

När du upplever att barn på ett eller annat sätt far illa och du bedömer att du behöver stöd och råd, om till exempel du ska göra en anmälantill socialtjänsten eller inte, kan du vända dig till ett antal ställen. Du behöver inte uppge ditt namn, du får vara anonym, men det underlättar om du säger vem du är.

 • Ungdomsmottagningen, www.umo.se
 • Bris – www.bris.se, tel.nr. 116 111, vuxentelefon 077-150 50 50
 • Rädda Barnen – www.rb.se, föräldratelefon 020-786 786, Rädda Barnens centrum för barn och ungdom i kris . 08-6989000
 • Friends: www.friends.se
Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
AK Vännäs - Skidor
Jonas Dahlén, Umevägen 57
91131 Vännäs

Kontakt:
Tel: +46706561943
E-post: This is a mailto link

Se all info

Ange alt-text här.

Kaj Johanssons åkeri

trejon

vannasplat

 Johanssonsmaskin

Ica Supermarket Vannas

hotell vännäs

Agnäsbacken